Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Δικαιολογητικά κατοίκων εξωτερικού με πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα .

              Με  την  ΠΟΛ 1136/11-6-2013  καθορίσθηκαν  τα  δικαιολογητικά  που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  και  είναι  τα  παρακάτω  :   
1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής:
α) βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή
β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός τους, ή
γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.
Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους κατοικίας, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984(ΦΕΚ Α΄ 188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.05.2006, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει).
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που προέρχονται από κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, καθώς και για εκείνα που προέρχονται από κράτη για τα οποία η χώρα μας έχει διατυπώσει αντιρρήσεις (objections) για την προσχώρησή τους στην εν λόγω Σύμβαση και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, ισχύει η προξενική θεώρηση (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1032348/346/0006Δ/03.04.2007 και ΥΠΟΙΚ 1059356/627/0006Δ/03.06.2008).

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ  2013
Δικαιολογητικά για έκπτωση  φόρου.

ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Ποσοστό 10% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο. Τα ίδια ισχύουν και για το μίσθωμα που καταβάλλει ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για τις στεγαστικές ανάγκες των τέκνων του που σπουδάζουν σε πόλη που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας αρχικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πληρεξουσίου ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, που δεν έχουν ΑΦΜ, αναγράφεται ο ΑΦΜ του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

Όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από το ύψος του, δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή. Ομοίως, δε δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία, δικαίωμα οίκησης) εξολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το ίδιο ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο φορολογούμενο και στη σύζυγό του είτε στο φορολογούμενο και στα τέκνα που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα που τους βαρύνουν.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 Euro για άγαμο και τα 2.400 Euro για οικογένεια, μειώνει το συνολικό φόρο. Το ποσό της δαπάνης μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη).

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Λιγότερο φόρο φέτος για μισθωτούς και συνταξιούχους

Λιγότερο φόρο σε σύγκριση με το 2012 θα κληθούν να πληρώσουν, με τα εκκαθαριστικά των φετινών  φορολογικών δηλώσεων, πάρα πολλοί μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα από το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.


Αυτό  γίνεται διότι  , το 2012 τα εκκαθαριστικά σημειώματα που εστάλησαν στη συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών και των συνταξιούχων ανέγραφαν υπέρογκα ποσά φόρων προς πληρωμή. Αυτό συνέβη επειδή κατά τη διάρκεια του 2011 η μηνιαία παρακράτηση φόρου επί των μισθών και των συντάξεων υπολογίστηκε με φορολογικές κλίμακες ευνοϊκότερες από την κλίμακα με την οποία έγινε η τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα, οι φόροι που παρακρατήθηκαν από τους μισθούς και τις συντάξεις του 2011 υπολογίστηκαν με φορολογικές κλίμακες στις οποίες το αφορολόγητο όριο ήταν 12.000 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο και 8.000 ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2011. Αντιθέτως, ο τελικός φόρος που αναλογούσε στις αποδοχές του 2011 υπολογίστηκε με άλλη φορολογική κλίμακα στην οποία το αφορολόγητο όριο ήταν 5.000 ευρώ. Επίσης, ο υπολογισμός της παρακράτησης φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις του 2011 έγινε με συντελεστές φόρου που σε ορισμένα κλιμάκια εισοδήματος ήταν χαμηλότεροι από αυτούς που εφαρμόστηκαν κατά την τελική εκκαθάριση του φόρου.

Έτσι, η παρακράτηση του φόρου επί των αποδοχών του 2011 ήταν μικρότερη από το φόρο που αναλογούσε τελικά στον κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο εξαιτίας της μείωσης του αφορολόγητου ορίου από τις 12.000 και τις 8.000 στις 5.000 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με ετήσιο εισόδημα έτους 2011 μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ, προέκυψε, με την εκκαθάριση της δήλωσης, πρόσθετος φόρος 500 ευρώ (1.000 ευρώ για ζευγάρι μισθωτών-συνταξιούχων), τον οποίο εκλήθη να πληρώσει με το εκκαθαριστικό του έτους 2012.

Φέτος κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις του 2012 έγινε με την ίδια ακριβώς φορολογική κλίμακα με την οποία θα υπολογιστεί και η εκκαθάριση του τελικού φόρου. Επιπλέον, το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στους μισθούς και τις συντάξεις που υπερέβησαν τις 12.000 ευρώ το 2012 έχει ήδη παρακρατηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Πως δηλώνουμε τα ΕΙΧ στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Σε  συνέχεια  ερωτημάτων   αναγνωστών  μας  εν  όψη  της  έναρξης   της υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2013  κάνουμε  τις  παρακάτω  επισημάνσεις  και  διευκρινήσεις  

 Τροποποίηση -  διαγραφή   αυτοκινήτου
Τα στοιχεία αυτοκινήτων έχουν συμπληρωθεί με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας. Αν διαφωνείτε, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο των κωδικών (750,751,752,753) για διαγραφή, τροποποίηση ή προσθήκη αυτοκινήτου.

Οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1. Για την ενημέρωση του αρχείου των οχημάτων που τηρείται στην Υπηρεσία μας, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στον πινάκα 5.1γ επιλέγετε το κίτρινο πλαίσιο και καταχωρείτε με την σειρά όλα τα αυτοκίνητα τα οποία σας ανήκουν και στη συνέχεια μεταφορά στη δήλωση.

Στις τρεις πρώτες γραμμές θα εμφανισθούν αναλυτικά τα στοιχεία των τριών αυτοκινήτων και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σ' αυτά και στην 4η γραμμή το λεκτικό «ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» και στον κωδικό 857-858 η αντικειμενική δαπάνη των λοιπών αυτοκινήτων.
  
Για οποιαδήποτε τροποποίηση-διαγραφή θέλετε να πραγματοποιήσετε, θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία που θέλετε και τέλος μεταφορά στη δήλωση.

Για να τροποποιήσετε στοιχεία από τα εμφανιζόμενα αυτοκίνητα, πρώτα κάντε Διαγραφή της εγγραφής, και στη συνέχεια εισαγωγή νέας εγγραφής με τα σωστά στοιχεία. 
Αν τροποποιήσετε στοιχεία αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, επιλέξτε μεταφορά στη δήλωση.
Αν δεν έχετε τροποποιήσει κανένα στοιχείο, επιλέξτε επιστροφή στη δήλωση.